Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'acció tutorial

El Pla de tutoria, del Sistema d'Assegurament de la Qualitat (SAIQ) de l'EPSEB, estableix un conjunt d'accions per a realitzar el seguiment del procés d'aprenentatge de l'estudiant, del seu treball i dels resultats obtinguts.
La tutoria constitueix doncs, un suport per a l'orientació a l'estudiant tant en l'àmbit acadèmic, amb el seguiment de la seva progressió, com amb l'assessorament de la seva trajectòria, tant curricular com personal sobre el procés d'aprenentatge.
El pla d'acció tutorial s'ha planificat en tres etapes: la fase inicial o primer bloc curricular, el segon bloc curricular i el Treball Final de Grau. 

Tutories de la fase inicial o primer bloc curricular, amb les següents funcions:

 • Informació sobre els serveis que ofereix l'Escola.
 • Informació sobre la normativa de permanència i superació de la fase inicial.
 • Orientació sobre les mancances formatives a nivell pre-universitari a superar. Per això es disposa d'una prova de diagnòsi sobre coneixements previstos i de un curs zero semipresencial sobre matèries bàsiques.
 • Seguiment del rendiment al llarg del període per tal de procurar la superació de la fase inicial.
 • Anàlisi de les dificulats d'aprenentatge i orientació pel que fa a l'adequació dels mètodes d'estudi, configuració de plans de treball realistes, utilització dels recursos que la universitat posa al seu abast, etc..
 • Emissió d'informes sobre l'actitud i incidències  durant el període de gestió de la sol·licitud de continuïtat d'estudis, si s'escau.
 • En el cas d'estudiants sense dificultats per seguir els estudis, la tutoria ha de servir d'estímul per a l'obtenció de resultats d'excel·lència.

La comunicació amb el tutor es farà de manera telemàtica que resulta més àgil, amb una aplicació pensada a tal efecte. Durant el transcurs del quadrimestre es recomana fer un seguiment comunicant-se periòdicament amb l'estudiant. A final del quadrimestre s'orientarà sobre la nova matrícula segons els resultats obtinguts, així com es lliurarà un informe final a través de l'aplicatiu.

Tutories  de fase no inicial o segon bloc curricular, amb les següents funcions:

 • Orientació docent a petició de l'estudiant
 • Eventualment, participació en els processos de constatació que es compleixen els objectius formatius, seguiment de l'assoliment de competències genèriques i orientació sobre els itineraris curriculars.
 • En cas de baix rendiment acadèmic, orientació de matricula vinculant, mitjançant l'eina informàtica corresponent per tal de facilitar la comunicació tutor-estudiant-administració durant el procés de matrícula.

Tutories de TFG, amb les següents funcions:

 • Per dur a terme el seguiment del desenvolupament del treball, aquesta es realitzarà mitjançant l'eina informàtica corresponent.
 • Procurar que es desenvolupin les competències genèriques no assolides en les diferents assignatures cursades.